7 Ατομα στο Δήμο Σύρου- Ερμούπολης

http://ergasia-vres.blogspot.gr/Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ατόμων (7)
ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου
Σύρου-Ερμούπολης, που εδρεύει στην Ερμούπολη Σύρου.


Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την
υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η
εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με
συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Σύρου-
Ερμούπολης, Πλατεία Μιαούλη Σύρος, Τ.Κ. 84100, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Μητρώων Προσωπικού και Εξυπηρέτησης Πολίτη, υπόψιν κ. Βαρθαλίτου/κ. Φρέρη (τηλ. επικοινωνίας: 22813-60918 και 22813-
60917).

 Ανακοίνωση για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Ανακοίνωση για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
οι αιτήσεις γίνονται δεκτές από 26/7/2013 έως 5/8/2013
Περισσότερα

About ergasia vres

Adds a short author bio after every single post on your blog. Also, It's mainly a matter of keeping lists of possible information, and then figuring out what is relevant to a particular editor's needs.

Δεν υπάρχουν σχόλια:


Top