30 Ατομα στον Αναπτυξιακό Σύνδεσμο Λαυρεωτικής

http://ergasia-vres.blogspot.gr/Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας δύο (2) μηνών.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ
 Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει :
• Να έχουν ηλικία 18 έως 65 ετών
• Να έχουν υγεία και φυσική κατάσταση που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων
της θέσης για την οποία προσλαμβάνονται
• Να μην έχουν απολυθεί από το δημόσιο, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ του δημοσίου τομέα για
πειθαρχικούς λόγους .

30 Εργάτες Γενικών Καθηκόντων YΕ για πυροπροστασία – πυρασφάλεια

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Αίτηση,
2. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ταυτότητας (δυο όψεις) ή διαβατήριο – άδεια παραμονής,
3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, όπου θα δηλώνεται ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το
άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα ,δηλαδή:
I. ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή,
υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία
δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση
καθήκοντος καθ' υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε
έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της
γενετήσιας ζωής.
II. ότι δεν είναι υπόδικοι και να μην έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για
κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης έστω και εάν το
αδίκημα έχει παραγραφεί
III. ότι δεν έχουν λόγω καταδίκης στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και όσο χρόνο
διαρκεί η στέρηση αυτή.
IV. ότι δεν τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση
4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, όπου θα δηλώνεται αν το αμέσως
 προηγούμενο δωδεκάμηνο, έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό
 πρόσωπο του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/1994 με την ιδιότητα του
 εποχικού υπαλλήλου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, ή όχι.
 Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώνουν την υπηρεσία στην οποία
 απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης (έναρξη
 και λήξη).
5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,
6. Βεβαίωση ανεργίας από Ο.Α.Ε.Δ. και κάρτα ανεργίας, εφόσον διαθέτουν,
7. Επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο προσωπικός αριθμός φορολογικού μητρώου
του υποψηφίου (Α.Φ.Μ.),
8. Επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο Α.Μ.Ι. (Αριθμός Μητρώου Ι.Κ.Α.),
9. Επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης
ΑΜΚΑ,
10. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο βεβαίωσης φοίτησης τέκνων, εφόσον διαθέτουν.Τα δικαιολογητικά (μαζί με την αίτηση) οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να τα καταθέσουν στο
γραφείο του Αναπτυξιακού Συνδέσμου από 25.07.2013 μέχρι και 29.07.2013. 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στο τηλέφωνο 22990-
63243.


About ergasia vres

Adds a short author bio after every single post on your blog. Also, It's mainly a matter of keeping lists of possible information, and then figuring out what is relevant to a particular editor's needs.

Δεν υπάρχουν σχόλια:


Top