1 Εργατης υδρευσης αποχέτευσης στο Δήμο Πρεσπών

http://ergasia-vres.blogspot.gr/Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών
αναγκών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου
Πρεσπών, που εδρεύει στο Λαιμό.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό
ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με
άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει
την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με
συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη
διεύθυνση: Λαιμός 53077 Άγιος Γερμανός, απευθύνοντάς την στο Δήμο
Πρεσπών υπόψη κας Πάσγα – Ρέππα Σοφίας (τηλ. επικοινωνίας:
2385351300-316).

http://www.prespes.gr/files/documents/anakoinoseis/2013/sox1-2013.pdf

About ergasia vres

Adds a short author bio after every single post on your blog. Also, It's mainly a matter of keeping lists of possible information, and then figuring out what is relevant to a particular editor's needs.

Δεν υπάρχουν σχόλια:


Top