,

  http://ergasia-vres.blogspot.gr/ARCTIUM O.E.
  Δραστηριοποιούμαστε στο χώρο της Υγείας-Ευεξίας-Διατροφής και ζητούμε άμεσα συνεργάτες 25-50 ετών για την στελέχωση των παρακάτω τμημάτων της εταιρίας μας:
  α) Εμπορικό τμήμα
  β) Τμήμα οργάνωσης και διοίκησης συνεργατών
  Μερική απασχόληση έως 800 ευρώ
  Πλήρης απασχόληση έως 1500
  Πληροφορίες κος Απόστολος Ξέστερνος
  Tηλ.: 213.027.62.14
  ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ : arctium@hol.gr

  ,

  http://ergasia-vres.blogspot.gr/Την πρόσληψη εξειδικευµένου προσωπικού, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού
  δικαίου ορισµένου χρόνου, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «Ανάδειξη περιβάλλοντος
  χώρου Αγίου Πέτρου των ∆οµινικανών και ανασκαφικού χώρου στο Μπεντενάκι
  Ηρακλείου» που είναι ενταγµένο στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα»
  (ΕΠΑΝ ΙΙ) του ΕΣΠΑ 2007-2013 και εκτελείται απολογιστικά και µε αυτεπιστασία από τη
  13η ΕΒΑ, για χρονικό διάστηµα απασχόλησης έξι (6) µηνών από την ηµεροµηνία πρόσληψης
  µε δυνατότητα παράτασης:  Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής 
   Όσοι επιθυµούν να προσληφθούν, καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση και να την
  υποβάλουν µε τα συνηµµένα δικαιολογητικά, νοµίµως επικυρωµένα, είτε αυτοπροσώπως, είτε
  µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή
  τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά (σε περίπτωση ταχυδροµικής
  υποβολής οι αιτήσεις µε τα συνηµµένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί
  στην Υπηρεσία έως την ηµεροµηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων) στα γραφεία της 13ης

  Ε.Β.Α. στη διεύθυνση: Αρετής Νιώτη & Σκορδιλών 24, Τ.Κ.71202, Ηράκλειο, υπόψη κας
  Α.Φωτεινού ή κας Γ.Σταυρακαντωνάκη (τηλ. επικοινωνίας: 2810 288484 & 2810 288394)
  εντός προθεσµίας πέντε (5) εργασίµων ηµερών που αρχίζει από την εποµένη της καταχώρισης
  στο διαδικτυακό κόµβο (ιστοσελίδα) της εφαρµογής ∆ΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και
  του Υπουργείου (http://www.yppo.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα
  ανακοινώσεων της 13ης ΕΒΑ (από 11-12-2013 έως 17-12-2013). 


  ,

  http://ergasia-vres.blogspot.gr/Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου 
  χρόνου δώδεκα (12) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών
  αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του ∆ήµου Σάµου.

  4   ΥΕ Εργατών καθαριότητας (συνοδοί απορριµµατοφόρου) 

  6   ΥΕ Εργατών ύδρευσης - αποχέτευσης

  2   ∆Ε28 Χειριστών µηχανηµάτων έργου 
  (αποφρακτικού) 

  Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής 
  Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ
  ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από
  αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από
  δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας
  µας στην ακόλουθη διεύθυνση: ∆ήµος Σάµου, Πλατεία ∆ηµαρχείου Τ.Κ. 83100 Σάµος,
  Νοµός Σάµου, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού υπόψιν κ.κ. Ανδρειωτάκη
  Κων/νου, Αντωνακάκη Ευτυχίας, Γκόλφη Βασιλείας (τηλ. επικοινωνίας: 2273350121-122 &
  2273350161-162).

  ΑρχείοΛήψη Αρχείου

  , ,

  http://ergasia-vres.blogspot.gr/Οριστικοί πίνακες Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης Ωρομισθίου Εκπαιδευτικού Προσωπικού για τις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας Χίου, Βέροιας, Φλώρινας, Λάρισας, Πάτρας, Αργολίδας, Τρίπολης και Καλαμάτας της υπ’ αριθμ. 90162/29.10.2013 Συμπληρωματικής Προκήρυξης του Οργανισμού

  Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, ανακοινώνει τους οριστικούς πίνακες Αξιολόγησης Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού για τις ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας Χίου, Βέροιας, Φλώρινας, Λάρισας, Πάτρας, Αργολίδας, Τρίπολης και Καλαμάτας, Σχολικού έτους 2013-2014, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 90162/29.10.2013 Συμπληρωματική Προκήρυξη, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 6622/383/ΦΕΚ 707/Β΄/25.05.2010 Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 6097/391/03.06.2013 Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.
  Οι οριστικοί πίνακες έχουν αναρτηθεί στις Εκπαιδευτικές Μονάδες ΕΠΑ.Σ Μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ. και ηλεκτρονικά παρακάτω:

  ,

  http://ergasia-vres.blogspot.gr/Εφαρμογή Αναζήτησης Παλαιού Χρήστη TAXISnet ενεργοποίησε η Γ.Γ.Δ.Ε.

  Εισάγοντας μόνο το Α.Φ.Μ. σας μπορείτε να δείτε εάν είστε παλιό χρήστης και συνεπώς χρειάζεστε κλειδάριθμο ή είστε ήδη κάτοχος νέων κωδικών και δεν χρειάζεται να προβείτε σε καμία περαιτέρω ενέργεια. 

  Τα μηνύματα που θα πάρετε αφού εισάγετε το Α.Φ.Μ. είναι δύο: 

  Α.  (Κόκκινο) Πρέπει να πάρετε κλειδάριθμο. 


  Β.(Μαύρο) Δεν χρειάζεται να πάρετε κλειδάριθμο.

  http://www.taxheaven.gr

  , ,

  http://ergasia-vres.blogspot.gr/

  Προς «διαγραφή» οφειλών

  Ξεκινά η διαδικασία για να «διαγραφεί» το 70% με 75% των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο, καθώς στο υπουργείο Οικονομικών πιστεύουν ότι είναι «ανεπίδεκτες είσπραξης».

  Eτσι στην πράξη αποδεικνύεται... άνθρακες ο θησαυρός των υπέρογκων ληξιπρόθεσμων οφειλών, η είσπραξη των οποίων θα έλυνε, όπως λεγόταν, το δημοσιονομικό πρόβλημα της χώρας. Αλλωστε στον... πακτωλό των προς είσπραξη χρεών είχε στηριχθεί η επιχειρηματολογία για το «λεφτά υπάρχουν» του Γιώργου Παπανδρέου στην προεκλογική περίοδο του 2009.
  Εκτιμάται πως, από το σύνολο των χρεών προς το Δημόσιο ύψους 62 δισ. ευρώ, αυτά που μπορούν να εισπραχθούν είναι περί τα 15 με 18 δισ. ευρώ.
  Συγκεκριμένα, με εγκύκλιο του γενικού γραμματέα Δημόσιων Εσόδων Χάρη Θεοχάρη προσδιορίζονται οι προϋποθέσεις για να χαρακτηριστεί μια οφειλή ως ανεπίδεκτη είσπραξης. Πρέπει αποδεδειγμένα να έχουν εξαντληθεί σωρευτικά όλες οι ενέργειες για τον εντοπισμό πηγών αποπληρωμής και αναγκαστικής είσπραξης, χωρίς να έχει επιτευχθεί η πλήρης εξόφλησή της.
  Οπως λένε στελέχη του υπουργείου Οικονομικών, οι «διαγραφές» πρέπει να προχωρήσουν, καθώς στόχος είναι ο φοροεισπρακτικός μηχανισμός να επικεντρωθεί στο κυνήγι όσων έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν.
  Κωδικοποίηση
  Για να «διαγραφούν» οφειλές θα πρέπει να χαρακτηριστούν ως ανεπίδεκτες είσπραξης και να καταχωρισθούν σε ειδικά βιβλία της αρμόδιας κεντρικής υπηρεσίας του υπουργείου Οικονομικών καθώς και στο μηχανογραφικό σύστημα με κατάλληλη ειδική κωδικοποίηση.
  Τα χρέη αυτά θα μπουν σε ειδικό αρχείο για 10 χρόνια. Μετά θα παραγράφονται. Εάν στο διάστημα αυτό εντοπισθούν περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη, η υπόθεση θα βγαίνει από το αρχείο. Δηλαδή, μία οφειλή που έχει καταχωρισθεί στο ειδικό βιβλίο ανεπίδεκτων είσπραξης διαγράφεται από το βιβλίο αυτό και χαρακτηρίζεται εκ νέου ως εισπράξιμη, εάν πριν από την παραγραφή της διαπιστωθεί ότι υπάρχει ή αποκτήθηκε από τον οφειλέτη ή συνυπόχρεο πρόσωπο περιουσιακό στοιχείο που καθιστά δυνατή τη μερική ή ολική εξόφληση.
  Για όλα αυτά τα χρόνια, οι οφειλέτες των οποίων το χρέος έχει χαρακτηρισθεί ως ανεπίδεκτο είσπραξης δεν θα λαμβάνουν φορολογική ενημερότητα, οι λογαριασμοί τους θα είναι «μπλοκαρισμένοι», ενώ οποιαδήποτε προσπάθεια πώλησης περιουσιακού στοιχείου (που δεν είχε εντοπιστεί από τις Αρχές ή πρόκειται για κληρονομιά) θα κατάσχεται. Πάντως, αν πρόκειται για είσπραξη χρημάτων που θα διατεθούν για την ικανοποίηση του Δημοσίου ή για εκποίηση περιουσιακών στοιχείων το προϊόν των οποίων θα διατεθεί για τον ίδιο σκοπό χορηγείται βεβαίωση οφειλής.
  Πιο αναλυτικά, όπως τονίζεται στην εγκύκλιο, για τον χαρακτηρισμό των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο ως ανεπίδεκτων είσπραξης πρέπει αποδεδειγμένα να συντρέχουν συνολικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
  • Να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι απαιτούμενες ενέργειες για τον εντοπισμό πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων (κινητών, ακινήτων, απαιτήσεων στα χέρια τρίτων ή τυχόν άλλης πηγής εσόδων).
  • Να έχει ολοκληρωθεί η αναγκαστική εκτέλεση επί των υπαρχόντων περιουσιακών στοιχείων και να έχει εισπραχθεί το προϊόν της εκποίησης των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων και προσόδων του οφειλέτη.
  • Να μην υπόκειται σε ακύρωση η εκποίηση των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη.
  • Σε περίπτωση που έχει λάβει χώρα κήρυξη του οφειλέτη σε πτώχευση, να έχει περατωθεί αυτή.
  • Σε περίπτωση εκκαθάρισης επιχείρησης ή περιουσίας, να έχει περατωθεί αυτή.
  • Να έχει υποβληθεί εμπεριστατωμένη έκθεση ελέγχου.
  • Να έχει υποβληθεί αίτηση ποινικής δίωξης για οφειλή άνω των 10.000 ευρώ.
  http://www.ethnos.gr

  ,

  http://ergasia-vres.blogspot.gr/Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο 
  (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Περιφέρειας
  Κεντρικής Ελλάδας/Περιοχή Καρδίτσας που εδρεύει στην Καρδίτσα του Νομού Καρδίτσας

  2   ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ 

  Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής 
  Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να 
  την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, 
  εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε 
  ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη 
  διεύθυνση: 
  ΔΕΔΔΗΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΟΔΟΣ ΤΕΜΠΟΝΕΡΑ 32, Τ.Κ. 431 00 - ΚΑΡΔΙΤΣΑ, 
  απευθύνοντάς την στον Τομέα Υποστήριξης υπόψη κ. Μιχάλη Αγγελικής (τηλ. επικοινωνίας: 
  24410 - 28524). 

  Ανακοίνωση ΣΟΧ1/2013

  Παράρτημα

  Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από 12/12/2013 έως και 21/12/2013

  ,

  http://ergasia-vres.blogspot.gr/Το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων1
   με κριτήριο την αναζήτηση
  εργασίας (αναζητούντων εργασία) για τον μήνα Οκτώβριο 2013 ανήλθε
  σε 851.600 άτομα. Από αυτά 410.855 (ποσοστό 48,25%) είναι
  εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και
  περισσότερο των 12 μηνών, και 440.745 (ποσοστό 51,75%) είναι
  εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των
  12 μηνών.

   Από το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων οι 345.957 είναι
  <άνδρες> (ποσοστό 40,62%) και οι 505.643 είναι <γυναίκες>
  (ποσοστό 59,38%).

   Στην ηλικιακή ομάδα <κάτω των 30 ετών> το σύνολο των
  εγγεγραμμένων ανέργων ανήλθε σε 226.578 άτομα (ποσοστό
  26,61%), στην ηλικιακή ομάδα <από 30 έως και 54 ετών> ανήλθε
  σε 532.566 άτομα (ποσοστό 62,54%) και στην ηλικιακή ομάδα
  <από 55 ετών και άνω> ανήλθε σε 92.456 άτομα (ποσοστό
  10,86%).
   Στο εκπαιδευτικό επίπεδο <χωρίς εκπαίδευση> το σύνολο των
  εγγεγραμμένων ανέργων ανήλθε σε 10.541 άτομα (ποσοστό
  1,24%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο <υποχρεωτική εκπαίδευση (έως
  3
  η
   Γυμνασίου)> ανήλθε σε 283.104 άτομα (ποσοστό 33,24%), στο
  εκπαιδευτικό επίπεδο <δευτεροβάθμια εκπαίδευση> ανήλθε σε
  409.427 άτομα (ποσοστό 48,08%) και στο εκπαιδευτικό επίπεδο
  <τριτοβάθμια εκπαίδευση> ανήλθε σε 148.528 άτομα (ποσοστό
  17,44%).
   Στους <Έλληνες υπηκόους> το σύνολο των εγγεγραμμένων
  ανέργων ανήλθε σε 799.769 άτομα (ποσοστό 93,91%), στους
  <υπηκόους χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης> ανήλθε σε 11.913
  άτομα (ποσοστό 1,40%) και στους <υπηκόους τρίτων χωρών>
  ανήλθε σε 39.918 άτομα (ποσοστό 4,69%).

  Β.ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΛΟΙΠΩΝ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ]

  Το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών (μη αναζητούντων εργασία) για
  τον μήνα Οκτώβριο 2013 ανήλθε σε 168.205 άτομα όπου 55.957
  (ποσοστό 33,27%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό
  διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών, και 112.248 (ποσοστό
  66,73%) εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα
  μικρότερο των 12 μηνών.

   Από το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών μη αναζητούντων
  εργασία οι 67.920 είναι <άνδρες> (ποσοστό 40,38%) και οι
  100.285 είναι <γυναίκες> (ποσοστό 59,62%).

   Στην ηλικιακή ομάδα <κάτω των 30 ετών> το σύνολο των
  εγγεγραμμένων λοιπών μη αναζητούντων εργασία ανήλθε σε
  40.006 άτομα (ποσοστό 23,78%), στην ηλικιακή ομάδα <από 30
  έως και 54 ετών> ανήλθε σε 102.583 άτομα (ποσοστό 60,99%) και
  στην ηλικιακή ομάδα <από 55 ετών και άνω> ανήλθε σε 25.616
  άτομα (ποσοστό 15,23%).
   Στο εκπαιδευτικό επίπεδο <χωρίς εκπαίδευση> το σύνολο των
  εγγεγραμμένων λοιπών μη αναζητούντων εργασία ανήλθε σε 4.228
  άτομα (ποσοστό 2,51%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο <υποχρεωτική
  εκπαίδευση (έως 3η
   Γυμνασίου)> ανήλθε σε 71.147 άτομα
  (ποσοστό 42,30%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο <δευτεροβάθμια
  εκπαίδευση> ανήλθε σε 69.597 άτομα (ποσοστό 41,38%) και στο
  εκπαιδευτικό επίπεδο <τριτοβάθμια εκπαίδευση> ανήλθε σε 23.233
  άτομα (ποσοστό 13,81%).
   Στους <Έλληνες υπηκόους> το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών
  μη αναζητούντων εργασία ανήλθε σε 146.520 άτομα (ποσοστό
  87,11%), στους <υπηκόους χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης>
  ανήλθε σε 5.866 άτομα (ποσοστό 3,49%) και στους <υπηκόους
  τρίτων χωρών> ανήλθε σε 15.819 άτομα (ποσοστό 9,40%).

  Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων2
   για τον μήνα Οκτώβριο 2013 
  (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του 
  αντίστοιχου μήνα) ανέρχεται σε 125.306 άτομα από τα οποία οι 122.614 
  (ποσοστό 97,85%) είναι κοινοί και λοιπές κατηγορίες επιδοτουμένων και 
  οι 2.692 (ποσοστό 2,15%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων. 
   
   
   Από το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων οι 57.957 είναι 
  <άνδρες> (ποσοστό 46,25%) και οι 67.349 είναι <γυναίκες> 
  (ποσοστό 53,75%). 
   
   Στην ηλικιακή ομάδα <κάτω των 30 ετών> το σύνολο των 
  επιδοτούμενων ανέργων ανήλθε σε 25.553 άτομα (ποσοστό 
  20,39%), στην ηλικιακή ομάδα <από 30 έως και 54 ετών> ανήλθε 
  σε 91.670 άτομα (ποσοστό 73,16%) και στην ηλικιακή ομάδα <από 
  55 ετών και άνω> ανήλθε σε 8.083 άτομα (ποσοστό 6,45%). 
   
   Στο εκπαιδευτικό επίπεδο <χωρίς εκπαίδευση> το σύνολο των 
  επιδοτούμενων ανέργων ανήλθε σε 462 άτομα (ποσοστό 0,37%), 
  στο εκπαιδευτικό επίπεδο <υποχρεωτική εκπαίδευση (έως 3η
   
  Γυμνασίου)> ανήλθε σε 36.186 άτομα (ποσοστό 28,88%), στο 
  εκπαιδευτικό επίπεδο <δευτεροβάθμια εκπαίδευση> ανήλθε σε 
  55.327 άτομα (ποσοστό 44,15%) και στο εκπαιδευτικό επίπεδο 
  <τριτοβάθμια εκπαίδευση> ανήλθε σε 33.331 άτομα (ποσοστό 
  26,60%). 
   
   Στους <Έλληνες υπηκόους> το σύνολο των επιδοτούμενων 
  ανέργων ανήλθε σε 113.769 άτομα (ποσοστό 90,79%), στους 
  <υπηκόους χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης> ανήλθε σε 2.834 
  άτομα (ποσοστό 2,26%) και στους <υπηκόους τρίτων χωρών> 
  ανήλθε σε 8.703 άτομα (ποσοστό 6,95%). 

  ,

  http://ergasia-vres.blogspot.gr/Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός 
  (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Κιλελέρ,
  που εδρεύει στη Νίκαια Λάρισας.

  1   ΥΕ Βοηθητικού προσωπικού (βοηθός μαγείρου)

  Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
  Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να 
  την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον 
  η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με 
  συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Κιλελέρ, 
  Ηρώων Πολυτεχνείου & Αγίου Χαραλάμπους, Τ.Κ. 41005, Νίκαια Λάρισας, απευθύνοντάς την στο 
  Γραφείο Προσωπικού, υπόψιν κας Πασαλίδου Στυλιανής (τηλ. επικοινωνίας: 2413-507223).

  ,

  http://ergasia-vres.blogspot.gr/

  Με 50 λεπτά θα επιβαρυνθούν όλοι οι καταναλωτές της ΔΕΗ προκειμένου να επανασυνδεθεί το ρεύμα σε όσους δεν μπορούν να πληρώσουν τον λογαριασμό 

  Ο Υπουργός Περιβάλλοντος Γιάννης Μανιάτης τόνισε ότι το σχέδιο αφορά «λίγες χιλιάδες» πολιτών που βρίσκονται σε πραγματική ανάγκη, καθώς είναι όλοι ενταγμένοι στις δομές κοινωνικής αλληλεγγύης δήμων και εκκλησίας και δεν έχουν ρεύμα. Αυτοί οι πολίτες θα ενταχθούν ως μια νέα κατηγορία στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΚ) της ΔΕΗ. Σε ό,τι αφορά το ποιος θα αναλάβει το κόστος των απλήρωτων λογαριασμών προς τη ΔΕΗ, ο υπουργός δήλωσε ότι αυτό θα διαχυθεί στους υπόλοιπους καταναλωτές υψηλότερου εισοδήματος, όπως συμβαίνει σήμερα με τις 470.000 οικογένειες που είναι ήδη εντεταγμένες στο ΚΟΚ.


Top