60 Προσλήψεις στο Δήμο Πειραιά

http://ergasia-vres.blogspot.gr/Ο Δήμος Πειραιά,  προκειμένου να προσλάβει εξήντα (60) άτομα, εκ των οποίων
δύο (2) άτομα κλάδου ΠΕ Παιδιάτρων, δεκαέξι (16) άτομα κλάδου ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων,
εννέα (9) άτομα κλάδου ΔΕ Βοηθών Παιδαγωγών, οκτώ (8) άτομα κλάδου ΔΕ Μαγείρων,
επτά  (7)  άτομα  κλάδου  ΥΕ  Τραπεζοκόμων  και  δεκαοκτώ  (18)  άτομα  κλάδου  ΥΕ
Καθαριστών-στριών,  με  σύμβαση  εργασίας  Ιδιωτικού  Δικαίου  Ορισμένου  Χρόνου
διάρκειας  (2)  μηνών,  για  την  αντιμετώπιση  κατεπειγουσών-  εποχικών  αναγκών  των
Βρεφονηπιακών  Σταθμών,  ύστερα  από  την  με  αριθμ.  450/09-09-2013  απόφαση  του
Δημοτικού  Συμβουλίου  (48259/39561/13-09-2013  απόφαση  της  Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής) και σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 206 του Ν. 3584/2007, καλεί
τους  ενδιαφερόμενους  να  υποβάλλουν  αιτήσεις στην Υπηρεσία  μας,  εντός τριών (3)
εργασίμων ημερών (από  20-09-2013   έως  και  24-09-2013).

Διαβάστε την γνωστοποίηση εδώ

About ergasia vres

Adds a short author bio after every single post on your blog. Also, It's mainly a matter of keeping lists of possible information, and then figuring out what is relevant to a particular editor's needs.

Δεν υπάρχουν σχόλια:


Top