Διαδικασία έγκρισης για δωρεάν νοσηλευτική / ιατροφαρμακευτική περίθαλψη

http://ergasia-vres.blogspot.gr/Το Υπουργείο Υγείας με έγγραφό του προς όλες τις ΥΠΕ της Χώρας αναφέρει τα ακόλουθα: “Με σκοπό την επίτευξη του ελέγχου, περιορισμού και εξορθολογισμού των δαπανών στα  Δημόσια  Νοσοκομεία  της  Χώρας  και  δεδομένου  ότι  δεχόμαστε πλήθος  αιτημάτων οικονομικά  αδυνάτων  και  ανασφαλίστων  πολιτών,  κατόχων  βιβλιαρίων  οικονομικής αδυναμίας και Αλλοδαπών που βρίσκονται στην Ελληνική Επικράτεια, προκειμένου να τους παρασχεθεί δωρεάν νοσοκομειακή περίθαλψη (εκτέλεση χειρουργικών επεμβάσεων) και ιατροφαρμακευτική  περίθαλψη  (αναλώσιμο  υγειονομικό  υλικό  για  χρόνιες  παθήσεις, συσκευές) που δεν προβλέπονται ρητά από την ανωτέρω σχετική αριθμ. 139491/06 (ΦΕΚ 1747/  Β’/30-11-2006)  Κοινή  Υπουργική  Απόφαση,  παρακαλούμε  να  εφαρμοσθούν  τα ακόλουθα:  Ειδικότερα: 


1.  Α. Για επεμβατικές πράξεις  
  Η εκτέλεση των ανωτέρω επεμβάσεων θα διεξάγεται αποκλειστικά  και μόνο  για σοβαρούς λόγους υγείας, εφόσον διενεργηθούν όλες οι απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις που θα βεβαιώνουν την ανάγκη πραγματοποίησής τους.  
Απαιτείται  η  έκδοση  γνωμάτευσης  θεράποντος  ιατρού  Δημοσίου  Νοσοκομείου Ε.Σ.Υ. που να αιτιολογεί με πλήρη και σαφή τρόπο την ανάγκη εκτέλεσης και την ύπαρξη δυνατότητας  για  τη  πραγματοποίηση  της  συγκεκριμένης  επεμβατικής  πράξης  στο Νοσοκομείο από το οποίο χορηγείται η γνωμάτευση καθώς και το κόστος που απαιτείται για τη διεξαγωγή της.  
Επίσης για την εκτέλεση της επέμβασης καθίσταται  απαραίτητη η  έγκριση του Συντονιστή  Διευθυντή  του  αρμοδίου  ιατρικού  τμήματος και  σε  περίπτωση  απουσίας ή έλλειψης αυτού του οριζόμενου Αναπληρωτή του  σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία, η ύπαρξη της σύμφωνης γνώμης του Επιστημονικού Συμβουλίου, η έγκριση του Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας και τέλος η έγκριση του Διοικητή του Νοσοκομείου. 


Τα  προαναφερόμενα δικαιολογητικά  του  Νοσοκομείου  μαζί  με  την  αίτηση του ασθενούς, το επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της ταυτότητας του καθώς και το αποδεικτικό εν ισχύ που τον καθιστά δικαιούχο (βιβλιάριο οικονομικής αδυναμίας, δελτίο αιτήσαντος άσυλο αλλοδαπού  κλπ.) θα αποστέλλονται στο Υπουργείο από το Δημόσιο Νοσοκομείο Ε.Σ.Υ. που εκδίδει τις γνωματεύσεις και στο οποίο θα υποβάλλουν την αίτησή τους για τη διεξαγωγή των επεμβάσεων, οι ανωτέρω οριζόμενες κατηγορίες ατόμων.  


About ergasia vres

Adds a short author bio after every single post on your blog. Also, It's mainly a matter of keeping lists of possible information, and then figuring out what is relevant to a particular editor's needs.

Δεν υπάρχουν σχόλια:


Top