15 Άτομα στο Δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ

http://ergasia-vres.blogspot.gr/Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού και συγκεκριμένα δεκαπέντε (15) ατόμων με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως δύο (02) μηνών για την
αντιμετώπιση των πρόσκαιρων αναγκών της πυροπροστασίας του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας 18 έως 65 ετών, να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8
του Υπαλληλικού Κώδικα, με επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων του άρθρου 4 παρ. 6 του
Ν.2207/1994 και να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την
εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης αυτής. Καλούμε, όσους επιθυμούν, να υποβάλουν την
αίτησή τους εντός πέντε (5) ημερών από την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσης της
παρούσας ανακοίνωσης με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας,
2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του
Υπαλληλικού Κώδικα,( έντυπα αιτήσεων καθώς και υπεύθυνες δηλώσεις διατίθενται στο
Γραφείο Γραμματείας-Πρωτοκόλλου του Δήμου).
Η παρούσα να αναρτηθεί στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος Ιστιαίας,
κεντρική Πλατεία, ΤΚ 34200 με αποδεικτικό ανάρτησης.
Υπεύθυνος υπάλληλος για την παραλαβή, Δημητρόπουλος Αθανάσιος, ΠΕ Διοικητικού, Δ/ντης
Διοικητικών Υπηρεσιών.
Πληροφορίες στο τηλ. 22263 50014, ο Προϊστάμενος Προσωπικού, Παναγιώτου Ιωάννης.

ΑρχείοΛήψη Αρχείου

About ergasia vres

Adds a short author bio after every single post on your blog. Also, It's mainly a matter of keeping lists of possible information, and then figuring out what is relevant to a particular editor's needs.

Δεν υπάρχουν σχόλια:


Top