Πρόσληψη προσωπικού στη Ι Εφορεία Αρχ/των ∆ελφών ∆ΕΛΦΟΙ

http://ergasia-vres.blogspot.gr/Πρόσληψη επιστηµονικού προσωπικού και ΥΕ Ειδικευµένων Εργατών µε
σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για
τις ανάγκες του έργου « Ανάδειξη αρχαιολογικού χώρου ∆ελφών» µε κωδικό MIS
380261 στο Ε.Π « Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος »

Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής
 Όσοι επιθυµούν να προσληφθούν, καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση και
να την υποβάλουν µε τα συνηµµένα δικαιολογητικά, νοµίµως επικυρωµένα, είτε
αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η
εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε
ταχυδροµικά (σε περίπτωση ταχυδροµικής υποβολής οι αιτήσεις µε τα
συνηµµένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην
Υπηρεσία έως την ηµεροµηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων) στα γραφεία της
υπηρεσίας στην διεύθυνση: Ι Εφορεία Αρχ/των ∆ελφών ∆ΕΛΦΟΙ Τ.Κ 33054
υπόψιν κ Αλτιπαρµάκη Γιώργου (τηλ. επικοινωνίας: 22650 82313 ,82343)
εντός προθεσµίας πέντε (5) εργασίµων ηµερών που αρχίζει από την εποµένη της
καταχώρισης στο διαδικτυακό κόµβο (ιστοσελίδα) της εφαρµογής ∆ΙΑΥΓΕΙΑ
(http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Τ. (http://www.yppo.gr) και της ανάρτησης
της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (από 24/7/2013 έως 
30/7/2013)

ΑρχείοΛήψη Αρχείου

About ergasia vres

Adds a short author bio after every single post on your blog. Also, It's mainly a matter of keeping lists of possible information, and then figuring out what is relevant to a particular editor's needs.

Δεν υπάρχουν σχόλια:


Top