Καθορισμός δικαιολογητικών για χορήγηση και ανανέωση άδειας διαμονής [...]

http://ergasia-vres.blogspot.gr/«Συμπλήρωση της αριθμ.οικ.21879/2011 (ΦΕΚ 1914 Β’) απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών «Καθορισμός δικαιολογητικών για τη χορήγηση και ανανέωση της άδειας διαμονής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 3386/2005 όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 42 του ν. 3907/2011».

Με τη δημοσίευση στο ΦΕΚ 1505/Β΄/20-6-2013 (ΑΔΑ: BΛ4ΨΝ-ΔΝΟ) απόφασης του αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών ορίζονται τα δικαιολογητικά, που οφείλει να υποβάλει ο υπήκοος τρίτης χώρας για τη χορήγηση και ανανέωση της άδειας διαμονής του στην Ελληνική Επικράτεια, σύμφωνα με την περίπτωση ι) της παραγράφου 1 του άρθρου 44 του ν.3386/05, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 94 του ν.4139/2013.

About ergasia vres

Adds a short author bio after every single post on your blog. Also, It's mainly a matter of keeping lists of possible information, and then figuring out what is relevant to a particular editor's needs.

Δεν υπάρχουν σχόλια:


Top