7 θέσεις Κοινωφελούς Εποχικού Προσωπικού στο Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης & Παράδοσης (Άβδηρα)

http://ergasia-vres.blogspot.gr/Το Ίδρυµα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης ανακοινώνει την υπ' αριθµ. ΚΟΧ.Π. 
2.105/02/2013 σύναψη συµβάσεων εργασίας ορισµένου χρόνου για την υλοποίηση της
πράξης «∆ηµιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο µέσω προγραµµάτων
Κοινωφελούς Χαρακτήρα στον τοµέα του Πολιτισµού, στην Περιφέρεια Ανατολικής
Μακεδονίας Θράκης»στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού».
Το συγκεκριµένο πρόγραµµα περιλαµβάνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά επτά (7) ατόµων για την υλοποίηση
προγράµµατος Κοινωφελούς Χαρακτήρα στον τοµέα του Πολιτισµού (ΚΟΧ.Π.) στην
περιφερειακή ενότητα Ξάνθης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης,
στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την
προγραµµατική περίοδο 2007-2013.

Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να ενηµερώνεστε στα τηλέφωνα 25410 29282
καθώς και από την ιστοσελίδα του Ιδρύµατος Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης,
www.fthrace.gr από όπου θα µπορείτε να βλέπετε και να κατεβάσετε το πλήρες κείµενο
της ανακοίνωσης, τα απαραίτητα δικαιολογητικά, την αίτηση συµµετοχής στο
πρόγραµµα και τις οδηγίες συµπλήρωσης της αίτησης.

Η υποβολή των αιτήσεων πρέπει να γίνει µέχρι και 
την Παρασκευή 26 Ιουλίου 2013, έως τις 15:00, το µεσηµέρι. 


Σύνδεσμος: 

About ergasia vres

Adds a short author bio after every single post on your blog. Also, It's mainly a matter of keeping lists of possible information, and then figuring out what is relevant to a particular editor's needs.

Δεν υπάρχουν σχόλια:


Top