36 θέσεις στη ΔΕΗ ΑΕ-ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου Ν Κοζάνης

http://ergasia-vres.blogspot.gr/Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου, συνολικά τριάντα εξι (36) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή
παροδικών αναγκών του ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, που εδρεύει στον
Νομό Κοζάνης.

3 ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτης Σταθμών - Υποσταθμών

24 ΔΕ Μηχανοτεχνίτης

8 ΔΕ Τεχνίτες Ορυχείων

1 ΔΕ Οικοδόμοι Μονίμων Συνεργείων Συντήρησης


Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ
ΣΟΧ/ΔΕΗ-ΛΙΓ/ΧΕΙΑ.ΑΗΣ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/ΤΣΠ και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως,
είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την
υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη
επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΑΗΣ/ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Τ.Θ 1350, Τ.Κ. 50100 - ΚΟΖΑΝΗ απευθύνοντάς την στους αρμόδιους
υπαλλήλους κ. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ Δημήτριο τηλ: 24610-54212, κ. ΜΑΚΕΔΟΝΑ Δέσποινα τηλ: 24610-
54305

Ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2013


Υποβολή αιτήσεων  από 22/07/2013 έως και 


31/07/2013 

About ergasia vres

Adds a short author bio after every single post on your blog. Also, It's mainly a matter of keeping lists of possible information, and then figuring out what is relevant to a particular editor's needs.

Δεν υπάρχουν σχόλια:


Top