27 προσλήψεις στο Δήμο Κισάμουhttp://ergasia-vres.blogspot.gr/
Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας
δύο (2) μηνών, συνολικά είκοσι εφτά (27)ατόμων


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στη Δημοτική Μονομετοχική Α.Ε. στο δημαρχείο Κισσάμου (αρμόδιος κ. Μουντάκης) εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης του παρόντος στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Κισσάμου και στη διαύγεια, δηλαδή έως και την Τρίτη 6 Αυγούστου 2013, προσκομίζοντας :

α) επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας
β) πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
γ) επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών (όπου απαιτείται). Σε περίπτωση τίτλου σπουδών της αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού
δ) απόδειξη της γνώσης Αγγλικής γλώσσας (όπου απαιτείται)
ε) υπεύθυνη δήλωση ν.1599/1986 ότι : i) κατέχουν τα γενικά προσόντα που προβλέπονται για διορισμό στους ΟΤΑ, σύμφωνα με τα άρθρα 11 έως 17 του Ν. 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων» ii) ότι το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο (12μηνο) από την τελευταία ημέρα σύμβασης δεν έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο με την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου για την κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών. Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώνουν την υπηρεσία που απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης τους (έναρξη και λήξη).


Αρχείο Λήψη Αρχείου

About ergasia vres

Adds a short author bio after every single post on your blog. Also, It's mainly a matter of keeping lists of possible information, and then figuring out what is relevant to a particular editor's needs.

Δεν υπάρχουν σχόλια:


Top