15 προσλήψεις στο Δήμο Καρύστου

http://ergasia-vres.blogspot.gr/
Εκδόθηκε η υπ’ αριθ. ΣΟΧ 1/2013 ανακοίνωση, η οποία αφορά τη σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα πέντε (15) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα  του Δήμου Καρύστου.
 
Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι από την Τρίτη 17/09/2013 έως την Πέμπτη 26/09/2013. Την υπ’ αριθ. ΣΟΧ 1-2013 ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, το παράρτημα ανακοινώσεων συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ) καθώς και την αίτηση – υπεύθυνη δήλωση για την πρόσληψη, μπορείτε να τα βρείτε στον δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), στον δικτυακό τόπο του Δήμου Καρύστου, στην ενότητα «Προσλήψεις» (http://www.dimoskarystou.gr/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=37&id=119&Itemid=223) καθώς και στα γραφεία προσωπικού του Δήμου Καρύστου.
 

About ergasia vres

Adds a short author bio after every single post on your blog. Also, It's mainly a matter of keeping lists of possible information, and then figuring out what is relevant to a particular editor's needs.

Δεν υπάρχουν σχόλια:


Top