47 Προσλήψεις στην Ε΄ΕΠΚΑ Δ. Ενότητα Σπάρτης & Δ.Ε. Πελλάνας

http://ergasia-vres.blogspot.gr/Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες του ενταγμένου στο ΕΠ «Ενίσχυση της
Προσπελασιμότητας 2007-2013» μεγάλου έργου «Σύμβαση παραχώρησης, Μελέτη - Κατασκευή -
Χρηματοδότηση - Λειτουργία - Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Αυτοκινητόδρομου Κόρινθος - Τρίπολη
- Καλαμάτα και κλάδος Λεύκτρο – Σπάρτη».

3  ΠΕ Αρχαιολόγων

1  ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων

3  ΤΕ Συντηρητών και ελλείψει αυτών ΔΕ Τεχνικών Συντήρησης Αρχ. και Έργων Τέχνης

40    ΥΕ Ειδικευμένων Εργατών

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν, καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την
υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, νομίμως επικυρωμένα, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο
εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη
από δημόσια αρχή κατά τις ώρες 09:00 – 13:00, είτε ταχυδρομικά (σε περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής. οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην Υπηρεσία έως την
ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων) στο γραφείο της γραμματείας της Ε΄ΕΠΚΑ, στην διεύθυνση
Κ. Παλαιολόγου 133 Σπάρτη ΤΚ 23100, υπόψη κας Μπισμπή Ελένης ή κας Βουλούκου Ιωάννας (τηλ.
επικοινωνίας: 27310 23315) εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών που αρχίζει από την επομένη
της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ
(http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠΠΟΑ (http://www.yppo.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον
πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (01-08-2013 έως και 07-08-2013).

ΑρχείοΛήψη Αρχείου

About ergasia vres

Adds a short author bio after every single post on your blog. Also, It's mainly a matter of keeping lists of possible information, and then figuring out what is relevant to a particular editor's needs.

Δεν υπάρχουν σχόλια:


Top