5 Άτομα στη Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης

http://ergasia-vres.blogspot.gr/Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (2μηνα) ,
συνολικά πέντε(5) ατόμων.

Απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής 
Για την κατηγορία ΥΕ δεν απατούνται ειδικά προσόντα.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει μαζί με την αίτηση να προσκομίσουν και
 α) φωτοαντίγραφο της αστυνομικής τους ταυτότητας καθώς και
 β) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 Ν. 1599/1986 που να δηλώνει ότι δεν έχει
κώλυμα πρόσληψης λόγω παράτασης ή σύναψης νέας σύμβασης με τη Δ.Ε.Υ.Α. μέσα
σε συνολικό διάστημα δώδεκα μηνών. Ο υπολογισμός του δωδεκαμήνου γίνεται με
αφετηρία το τέλος της νέας απασχόλησης, για την οποία ο υπάλληλος πρόκειται να
προσληφθεί και προς τα πίσω.
Αιτήσεις μπορούν να καταθέσουν οι ενδιαφερόμενοι στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.
Θέρμης και συγκεκριμένα στην κ. Κωστίκα Μαρία ( τηλ.2310-460532) κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες από 23-07-2013 έως και 26-07-2013.

ΑρχείοΛήψη Αρχείου

About ergasia vres

Adds a short author bio after every single post on your blog. Also, It's mainly a matter of keeping lists of possible information, and then figuring out what is relevant to a particular editor's needs.

Δεν υπάρχουν σχόλια:


Top