3 Θέσεις στο Δασαρχείο Πάτρας

http://ergasia-vres.blogspot.gr/Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου
χρόνου, συνολικά τριών ( 3 ) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ανα-
γκών του ∆ασαρχείου Πατρών.

 (3) ΥΕ Εργατών/τριων Εκτροφείου με σύμβαση διάρκειας 8 μηνών

Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ
ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από
αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από
δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας
µας στην ακόλουθη διεύθυνση: Αγίου Ανδρέου 140, Τ.Κ. 261 10, Πάτρα απευθύνοντάς
την στο ∆ασαρχείο Πατρών, υπόψιν κου Παναγιωτόπουλου ∆ηµητρίου. (τηλ. επικοινωνίας:
2610-310666 και 2610-311824)

ΑρχείοΛήψη Αρχείου

About ergasia vres

Adds a short author bio after every single post on your blog. Also, It's mainly a matter of keeping lists of possible information, and then figuring out what is relevant to a particular editor's needs.

Δεν υπάρχουν σχόλια:


Top