2 θέσεις με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου στο ∆ήµο Ραφήνας - Πικερµίου

http://ergasia-vres.blogspot.gr/Σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου µε δύο (2) άτοµα για την κάλυψη
αναγκών του ∆ήµου Ραφήνας - Πικερµίου, που εδρεύει στη Ραφήνα Ν.
Αττικής, µε αντικείµενο την εκτέλεση του έργου: «Επίβλεψη συνθηκών
εργασίας από πλευράς Υγιεινής και Ασφάλειας των εργαζοµένων στο
∆ήµο µας», συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) µήνες.

1 ΠΕ ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
1 ΠΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ
ΣΜΕ.2 και να την υποβάλουν µόνο ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία
της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: ∆ήµος Ραφήνας - Πικερµίου Ν. Αττικής,
Αραφηνίδων Αλών 12, Τ.Κ. 190 09, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού,
υπόψιν κας Σοφίας Μπαρµπαρή (τηλ. επικοινωνίας: 22943 21024).

Προκήρυξη

About ergasia vres

Adds a short author bio after every single post on your blog. Also, It's mainly a matter of keeping lists of possible information, and then figuring out what is relevant to a particular editor's needs.

Δεν υπάρχουν σχόλια:


Top