25 Προσλήψεις στο Δήμο Αλίμου

http://ergasia-vres.blogspot.gr/Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι πέντε (25) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών  ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Αλίμου.


Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, εως 31/7 είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας  στην ακόλουθη διεύθυνση: Αριστοτέλους 53, Τ.Κ.: 17455 Άλιμος,  απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού  υπόψιν κ. Θ. Βασιλακάκη (τηλ. επικοινωνίας: 213-2008068).


 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 2-2013.doc

About ergasia vres

Adds a short author bio after every single post on your blog. Also, It's mainly a matter of keeping lists of possible information, and then figuring out what is relevant to a particular editor's needs.

Δεν υπάρχουν σχόλια:


Top