16 θέσεις Κοινωφελούς Χαρακτήρα στην περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης

http://ergasia-vres.blogspot.gr/Η AΡΩΓΗ ΑΜΚΕ απόλυτα συνεπής στις δεσμεύσεις της να χρησιμοποιήσει κάθε 
διαθέσιμο εργαλείο για την καταπολέμηση της ανεργίας, ανακοινώνει –
επαναπροκηρύσσει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαέξι (16) ατόμων για την υλοποίηση προγράμματος
Κοινωφελούς Χαρακτήρα στον τομέα του Πολιτισμού (ΚΟΧ.Π. 1.202/2/2013)
στην περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς
(Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013. Στο πλαίσιο του
προγράμματος θα απασχοληθούν έως πέντε μήνες (5) και όχι περάν της 31/12/2013
Δεκαπέντε (15) Ημερήσιοι φύλακες, Νυκτοφύλακας (1) Νυχτοφύλακες, στην 9η
Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων και στο Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης.

Η ανακοίνωση της ΚΟΧ.Π. 1.202/2/ 2013 θα υπάρχει αναρτημένη:

- στην ιστοσελίδα (www.arogiamke.gr) και στα γραφεία του Δικαιούχου.
- σε όλα τα δημοτικά καταστήματα του δήμου όπου υλοποιείται το πρόγραμμα
- σε όλα τα Κέντρα Προώθησης της Απασχόλησης (ΚΠΑ) του ΟΑΕΔ της περιφερειακής
ενότητας στην οποία υλοποιείται το πρόγραμμα
- Στα γραφεία της 9ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων και του Κρατικού Μουσείου
Σύγχρονης Τέχνης
- στην ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας τομέα Πολιτισμού (http://ep.culture.gr).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει 
από 19/07/2013 και τελειώνει στις 28/07/2013 (καταληκτική ημερομηνία)


About ergasia vres

Adds a short author bio after every single post on your blog. Also, It's mainly a matter of keeping lists of possible information, and then figuring out what is relevant to a particular editor's needs.

Δεν υπάρχουν σχόλια:


Top